Retningslinjer for personvern for pasienter

Innledning

Disse Retningslinjer for personvern for pasienter (“Retningslinjene”) gjelder pasientopplysninger og helseopplysninger (“Pasientopplysningene”) som behandles innenfor omfanget av din bruk av helsetjenestene via MeeDocs mobilhelsetjeneste og på www.MeeDoc.com (sammen kalt “Tjenesten”), for å kunne yte Tjenestene. Pasientopplysninger omfatter sensitive personopplysninger. Pasientopplysninger og personnummeret ditt behandles i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser og andre juridiske forpliktelser relatert til Tjenestene. For å unngå tvil, understrekes det at disse Retningslinjene ikke gjelder Legenes plikt til å holde helseregistre i henhold til Pasientjournalloven.

Ved å godta Tjenestens Bruksvilkår samtykker du i behandling av sensitive personopplysninger og ditt personnummer i samsvar med disse Retningslinjene.

Autorisert helsepersonell, inkludert psykologer (“Legene”) engasjert av MeeDoc Norge (“Meedoc”) som yter helsetjenestene overfor deg via Tjenestene er databehandlere med ansvar for å behandle dine Pasientopplysninger.

Disse Retningslinjene beskriver hvordan Pasientopplysninger innhentes og behandles i overensstemmelse med den norske Personopplysningsloven av 4. april 2000, Pasientjournalloven av 20. juni 2014 og annen gjeldende lovgivning.

Pasientregister

Pasientopplysningene dine lagres i et sentralt register som oppbevares og håndteres av MeeDoc (“Pasientregisteret”) på vegne av og under instruks fra dine utvalgte autoriserte Leger og/eller helsepersonell som yter helsetjenestene overfor deg via Tjenestene.

Ved å godta disse Retningslinjene samtykker du i at opplysningene om deg behandles i henhold til disse Retningslinjene og som er nødvendig for å kunne yte helsetjenester av god kvalitet innenfor Tjenestens anvendelsesområde.

Ansvarlig helsetjenesteyter

Du finner kontaktinformasjonen til Legen din i brukerkontoen din i MeeDocs mobilhelsetjeneste og på www.MeeDoc.com

Ansvarlig person

Thorleif Jansen

E-mail: thorleif@meedoc.com

Bruk av Pasientopplysninger og Pasientregisteret

Pasientregisteret og dets innhold, inkludert Pasientopplysninger, vil kun bli brukt til følgende formål, så sant ikke loven sier noe annet:

 • Oppfyllelse av krav knyttet til bruk og håndtering av Pasientopplysninger under gjeldende lover og forskrifter;
 • Ytelse av helsetjenester og som et resultat av ytelse av helsetjenester relatert til den enkelte pasient;
 • Administrasjon relatert til den enkelte pasient, inkludert men ikke begrenset til informasjon om hvorvidt pasienten tillater at andre leger som behandler pasienten får se det en annen lege har skrevet i sykejournalen når det er nødvendig i forbindelse med behandlingen av ham eller henne;
 • administrasjon, utøvelse, planlegging og overoppsyn med Tjenesten; og
 • produksjon av helsestatistikk (på anonymt grunnlag).

Pasientopplysningenes innhold

Pasientopplysninger omfatter slik personlig informasjon som er gitt og produsert innenfor Tjenestens anvendelsesområde som faller innenfor virkeområdet til den til enhver tid gjeldende Personopplysningslov. Dette omfatter følgende informasjon:

 • pasientens navn, personnummer og kontaktinformasjon;
 • helseopplysninger relatert til ytelse av helsetjenester;
 • informasjon om hvem som har skrevet og hatt tilgang til Pasientopplysningene samt informasjon om Legene som er involvert i behandlingen av pasienten; og
 • annen informasjon, notater eller lignende som er fremskaffet av pasienten, behandlende lege eller andre innenfor Tjenestens anvendelsesområde.

Helseopplysningene om pasienten som er oppgitt innenfor Tjenestens anvendelsesområde lagres i Pasientregisteret i tillegg til timeavtale- og faktureringsopplysninger.

 

Tilgang og deling av pasientopplysninger

Pasientopplysningene dine behandles strengt konfidensielt i henhold til kapittel 5 i den norske Helsepersonelloven av 2. juli 1999.

Pasientopplysningene dine vil kun være tilgjengelige for Leger og helsepersonell som må ha tilgang til Pasientopplysningene dine for å kunne gi deg de forespurte helsetjenester. Alle Leger eller helsepersonell som er involvert i ytelsen av helsetjenester til deg under denne Avtalen, er underlagt streng yrkesmessig taushetsplikt.

For at Legene skal kunne yte helsetjenester til deg, kan det være nødvendig for dem å få tilgang til personopplysningene dine og informasjon som er lagret i Meedoc-applikasjonen, inkludert egne innføringer. Ved å godta disse Vilkårene gir du Legene og annet helsepersonell som yter helsetjenester til deg via Tjenesten, tillatelse til å få se dine personopplysninger og informasjon som er lagret om deg i Meedoc-applikasjonssystemet, til det formål å yte helsetjenester eller annen rådgivning/informasjon til deg. Alle Leger eller helsepersonell som yter helsetjenester til deg under disse Vilkårene er underlagt streng yrkesmessig taushetsplikt.

Pasientopplysninger kan kun deles med tredjeparter dersom:

 • det foreligger skriftlig anmodning fra pasienten, med mindre det anses strengt nødvendig å nekte avsløring for å forhindre fare for pasientens liv eller alvorlig helseskade; eller etter anmodning fra personer i nær slekt med pasienten, hvis pasienten har gitt sitt samtykke til dette; eller
 • det er juridisk påkrevd i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Enhver anmodning om deling av Pasientopplysninger bør innledes med en konfidensialitetsvurdering. Dersom man finner at Personopplysningene ikke kan deles med pasienten eller en nær slektning av denne, vil en representant for pasienten kunne bli gitt tilgang såfremt representanten ikke anses uegnet.

Pasientopplysninger kan deles med norske myndigheter som opprettholder helseregistre i forsknings-, planleggings og statistisk øyemed, dersom dette er påkrevet i henhold til ufravikelig lov.

Databehandlere

Meedoc vil behandle pasientopplysninger på vegne av Legene. Legene har inngått en databehandlingsavtale med Meedoc. Meedocs behandling vil bli utført i henhold til norsk lov og krav om informasjonssikkerhet.

Beskyttelse av pasientopplysninger

Legene har etablert regler og rutiner for beskyttelse av Pasientopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven. Legene vil ta nødvendige forholdsregler for å sikre at helsepersonell, ansatte og databehandlere overholder disse Retningslinjene og forpliktelsene under norsk lov.

Serverne som brukes til behandling av Pasientopplysninger i henhold til disse Retningslinjene er for eksempel beskyttet av en brannmur. Alle nødvendige og hensiktsmessige tiltak er iverksatt for å sikre at Pasientopplysningene dine er godt beskyttet.

Videre har det i forbindelse med innhentingen av Pasientopplysningene og betalingsinformasjonen, blitt benyttet en 256-bit SSL-krypteringsteknologi. Pasientopplysninger vil bli behandlet med automatisk databehandling/ automatic data processing (ADB). Bruk og tilgang til pasientopplysninger vil bli overvåket og dokumentert.

Det er ditt ansvar å holde passordet hemmelig. Vennligst ikke vis passordet til noen.

Din rett til å få tilgang til pasientjournalen

Din rett til å se dine egne Pasientopplysninger.

 • Pasienten bør uten opphold gis tilgang til å se sine egne Pasientopplysninger.
 • Retten til tilgang kan kun nektes på særskilt grunnlag og i overensstemmelse med loven. Grunn til å nekte kan for eksempel være at det er strengt nødvendig for å forhindre fare for pasientens liv eller alvorlig helseskade (jfr kapittel 5 paragraf 5-1 i Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999).
 • Det er gratis å få tilgang.

Legene skal sørge for at tilgangen til Pasientopplysningene utføres på en trygg og forsvarlig måte. I forkant av at Personopplysningene vises skal pasientens eller den nært beslektede personens identitet nøye verifiseres og en konfidensialitetsvurdering vil bli utført på bakgrunn av hver enkelt forespørsel.

Forespørsel om å få tilgang til dine Pasientopplysninger skal adresseres til Legen din. Relevante kontaktopplysninger finner du i kontoen din på MeeDocs mobilhelsetjeneste og på www.MeeDoc.com.

Korrigering av pasientopplysninger og personopplysninger

Legen skal, uten ugrunnet opphold, på eget initiativ eller etter anmodning fra pasienten, korrigere, slette eller supplere utdaterte Pasientopplysninger i Pasientregisteret som, i lys av formålet om behandling og ytelse av gode helsetjenester, inneholder feil, mangler eller annet unødvendig innhold, og er i samsvar med norsk lov.

En anmodning om korrigering skal være skriftlig og sendes Legen. Vennligst finn relevante kontaktopplysninger i kontoen din i MeeDocs mobilhelsetjeneste og på www.MeeDoc.com. Hver enkelt forespørsel og pasientens identitet blir nøye vurdert og verifisert før korrigering utføres.

Lagring og sletting av personopplysninger

I henhold til norsk lov skal Pasientopplysningene kun lagres til det ikke lenger er bruk for Pasientopplysningene i forbindelse med helsetjenestene som ytes.